Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E37 - Devotiekruisbeeld Ruimzicht

Op vrijdag 12 januari 2018 was de grote dag aangebroken. Het gerestaureerde devotiekruisbeeld was af en werd door pastoor Achten  ingezegend.

Geschiedenis:

Op de hoek van de parkeerplaats van het wegrestaurant stond vroeger een kruis op een gemetseld basement. Het was hier eind jaren dertig geplaatst door mensen van de buurtschap “ In de hei”, die tot de gemeente en parochie van Beek hoorden. De grond werd ter beschikking gesteld door landbouwer Evers.

Hier kwamen vroeger de Oude Postbaan ( Maastricht-Sittard) en de Elslooërweg (Elsloo-Geleeen) bij elkaar. Op de kruising stond herberg het Roodhuis op de plaats waar nu het tankstation is. Het Roodhuis is gesloopt in 1971, in de erbij behorende schuur is nu het restaurant gevestigd.

Roode Huis devotiekruis

Bij de reconstructie van wegen is het kruis van de ene hoek naar de andere verplaatst. Op de huidige plek is het kruis op een gegeven ogenblik omvergereden en het lag er tientallen jaren verwaarloosd en aan diggelen bij.

Er was een proces van jaren nodig om tot deze volledige restauratie te komen.

e37 1

Onze voormalige voorzitter Dhr. Hub Spronkmans heeft in 2009 en 2010 steeds aandacht gevraagd om te komen tot restauratie van dit kruisbeeld. Op de eerste plaats hebben we toen contact gezocht met mw. Salari, eigenaresse van dit gebied. Zij heeft ons in 2010 officieel toestemming verleend om hier dit devotiekruisbeeld te mogen restaureren. En we hebben diverse keren nadien met elkaar contact gehad en we danken mw. Salari voor haar medewerking en haar bijdragen.

Daarna hebben we op 2 september 2010 een brief geschreven aan de gemeente waarin we hebben aangegeven, dat we het kruisbeeld bij Ruimzicht wilden restaureren. We hebben daar ook een bijdrage gevraagd voor de te maken kosten.

Middels een brief van 4 oktober 2010 en middels een gesprek op 8 oktober 2010 is door de afdeling Vergunningen en Heffingen aangegeven, dat het bouwplan strijdig was met het vigerende bestemmingsplan ter plaatse en dat volgens de gemeente sprake was van heroprichting en niet van restauratie. 

Op 24 oktober hebben we daarop gereageerd en we hebben nadrukkelijk aangegeven, dat hier geen sprake was van een nieuw project, maar van herstelwerkzaamheden omdat de fundamenten en restanten van de muur nog aanwezig waren. (Zie oude foto)

Op 22 februari 2011 besloot het College van B. en W. ten principale geen bijdragen beschikbaar te stellen voor de heroprichting en werd onze aanvraag afgewezen!

Op 15 maart 2011 hebben we nogmaals geschreven, dat er geen sprake was van heroprichting. Bovendien was toen gebleken, dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan dit kruisbeeld bij Ruimzicht gewoon vergeten of weggelaten was.

En toen was het enige jaren stil en hadden we de moed bijna opgegeven.

In 2015 hebben we een bijdrage gevraagd in het kader van het Jaar van de Mijnen, maar ook deze aanvraag werd afgewezen.

In 2016 kregen we een tip om contact op te nemen met een voormalige burgemeester uit een Limburgse gemeente. Na een gesprek met deze burgemeester heeft voozitter Piet van Mölken  namens de stichting op 16 september 2016 een brief geschreven aan het College van B. en W. waarin hij heeft aangegeven, dat we het devotiekruisbeeld bij Ruimzicht opnieuw wilden opbouwen en dat we zelf voor de benodigde geldelijke middelen ( uit onze beperkte reserve en projectgelden) zouden zorgdragen.

Op 19 september 2016 kregen we antwoord dat we voor de noodzakelijke stappen contact dienden op te nemen met de gemeente.

Uit het antwoordschrijven van 21 november bleek, dat we aan een drietal voorwaarden dienden te voldoen:

 1. We dienden contact op te nemen met de wegbeheerder van de A2, te weten RWS. Dat is toen gebeurd  en het antwoord van RWS was duidelijk. Er was geen eigendom van RWS bij betrokken, dus RWS hoefde daar ook geen vergunning voor af te geven.
 2. Het invullen van het aanvraagformulier omgevingsvergunning activiteit bouwen.
  Alles werd op 5 januari 2017 door bestuurslid Lei van Mulken en de voorzitter terdege ingevuld en opgestuurd,  inclusief de bouwtekening, een oude foto, en een begroting.
  N.a.v. deze gegevens hebben we 2 keer contact gehad met de welstandscommissie en hier vonden we een luisterend oor en men dacht goed met ons mee en voorzag ons van enkele suggesties.
 3. Het invullen van het formulier “ Handelen in strijd met de ruimtelijke ordening”.
  Op 19 januari 2017 kregen we dan toch uiteindelijk de goedkeuring en werd ons de omgevingsvergunning verleend.
  Na veel voorbereidingen konden de werkzaamheden dan eindelijk eind oktober / begin november 2017 starten.

De firma Pepels werd ingeschakeld om de hele hoek op te schonen en alle groen en de reststanten van de muur te verwijderen. Daarna kon na overleg met aannemer dhr. Jim Hamers en Lei van Mulken de ingeschakelde metselaar dhr. Jos Rennenberg aan de slag om een kwalitatief hoogstaand devotiekruisbeeld op te bouwen. Lei van Mulken zorgde voor een goed afgewerkt dak. Ook kregen we ondersteuning van de gemeente Stein en dankzegging aan wethouder Hendrix is hier op zijn plaats, o.a. bij het opschonen van de omgeving van het kruisbeeld: een goede afwerking van de molgoot, het opvullen rondom met gebroken maasgrind, het plaatsen van een bank, het plaatsen van een aantal Amsterdammertjes en grote keien langs de rand ter bescherming tegen grote vrachtauto’s zorgden voor een prima resultaat. Door onze stichting werden 2 lindebomen aangeplant. Tot slot zorgde medewerker John Goossens van de firma Bours voor een mooi eikenhouten kruis. Daarop kwam de corpus, die we bij de heer Ton Meijers gekocht hadden. Aan de achterkant werden alsnog een viertal grote palen geplaatst om vrachtauto’s die achteruit rijden te beletten het kruisbeeld weer omver te rijden. Tot slot geeft het nieuwe monumentenplaatje van de Stichting Kleine Monumenten Stein de laatste ent aan de stam van de kleine monumenten in Stein aan. 

Tijd voor een officieel moment was aangebroken.

De inzegening vond plaats op vrijdagmiddag 12 januari 2018. Voorzitter Van Mölken ging uitgebreid in op de geschiedenis en het langdurige traject om dit resultaat mogelijk te maken. Pastoor Achten verzorgde de inzegening. Henk Helwig vertolkte diverse mooie religieuze liederen, o.a. Holy City, Panis Angelicus, Aan u o Koning der eeuwen. Hij werd begeleid door mw. Ankie Thijmissen.

e37-2.jpg

Daarna was er uiteraard koffie en vlaai voor de genodigden in restaurant Ruimzicht.
Iedereen die er een steentje aan bijgedragen heeft, wil ik namens ons bestuur hartelijk bedanken.
Het is een mooie plek geworden, waar de slogan “Stein wil je zien” tot zijn recht komt. We zijn  ervan overtuigd, dat fietsers en wandelaars hier even kunnen uitrusten en ervan genieten.
We zijn er bijzonder trots op, dat we dit hebben kunnen realiseren. “ Het is wat onze stichting betreft “ de kroon op ons werk.”
De LOS heeft van dit hele proces een mooie reportage gemaakt en 2 weken lang uitgezonden.
Ook in Veldkruus werd het opgenomen in april 2018 als het kruis van de maand.

e37 1 ruimzicht

V.l.n.r.: Hub Spronkmans, Piet van Mölken, Mevr. Salari, Lei van Mulken, Jan Bours en Hub Vaessen