Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S18 - O. L Vrouw van de Rozenkrans

In het midden van de Kelderstraat staat op het trottoir dicht bij de huizen een kapel.  Dit is niet de oorspronkelijke kapel: in de 18-de eeuw stond er reeds een kapel die bekend stond als “capelle omtrent den Tatersteen”. Vóór 1800 schonk Anna Maria Alberts, vrouw van Marten Muyres, een halve morgen land gelegen aan het Dijkstraatje tot opbouw en onderhoud van de “capelle omtrent den Tatersteen”. Die Tatersteen, een grote zwerfsteen,  is later verplaatst naar de overkant van de straat. Deze kapel was een betrekkelijk laag vierkant gebouw, opgetrokken uit veldbrand met muurzuilen en twee zijramen en een zadeldak

Ook deze kapel was van oudsher rustaltaar bij de Sacramentsprocessie. Het bevatte een oud houten Mariabeeld met Goddelijk Kind aan de hand.  Het zou in 1929 verkocht zijn aan een opkoper uit Maastricht.  In 1929 is deze kapel – onder het voorwendsel van bouwvalligheid – afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Protest bij de monumentenstichting (15 april 1929) was vruchteloos. ( Een foto van deze oorspronkelijke kapel is te zien in het boek Stein in oude ansichten, blz. 11).

s18 mariabeeld stein Kelderstraat

Foto: Veldkruus 144 

Daarna is er iets hogerop een nieuwe kapel gebouwd met bakstenen klinkers. De kapel is gewijd aan O.L.Vrouw van de rozenkrans en werd bij processies gebruikt als rustaltaar en als devotiekapel. De kapel is vierkantig van vorm met afgeschuinde hoeken.  Het dakje is licht hellend en van zinkplaat vervaardigd met daarop een rond koepeltje, waarboven een metalen kruis is geplaatst. Alle muren zijn voorzien van smalle hoge raampjes. De toegangsopening loopt boven in een spitsboog uit en is uitgevoerd in terrazzo. Een ijzeren hek sluit de toegangspoort verder af..

Na vele jaren was groot onderhoud noodzakelijk, want de kapel stond er in vervallen toestand bij. Om de kapel voor verder verval te behoeden werd er op initiatief van enkele buurtbewoners in 1984 een comité gevormd. Doelstelling van het “Comité Renovatie Mariakapel Kelderstraat “was geld in te zamelen waarmee restauratie van de kapel mogelijk kon worden gemaakt. De initiatiefnemers waren de heren J. Brouns, P. Schiffelers, J. Driessen, P. Schepers, H. Snackers, en de dames M. Smeets en M. v.d. Berg. In 1985 begon na de nodige voorbereidende werkzaamheden de renovatie. Het startkapitaal was f 3.200,-- Dit was uiteraard bij lange na niet genoeg en dus werden er nog een aantal acties op touw gezet. Men richtte verder een donateursvereniging op onder de naam “Vrienden Mariakapel Kelderstraat”.  Deze aanpak bleek succesvol: er kwam een bedrag van f7.900,-- binnen.

Ook uit de particuliere sfeer werden de nodige steentjes bijgedragen, zoals hand- en spandiensten in de vorm van gratis hulp bij de werkzaamheden en bij het schilderwerk. Zelfs kreeg men een nieuw hekwerk geschonken.  Voorts kreeg men uitstekende hulp van het gemeentebestuur.  Mensen die nu nog een donatie willen geven kunnen gebruik maken van het groene busje waarboven op een steen de volgende tekst te lezen valt : “Offer voor de kapel”.

Op zaterdag 31 mei 1986 werd de Mariakapel door kapelaan Beurskens ingezegend.

In de kapel staat  op het houten altaar met het onderschrift “Ave Maria” een groot Mariabeeld. Het beeld is voorzien van een donkerblauwe mantel met sterren over een wit gewaad en Maria heeft een grote kroon op haar hoofd. In haar rechterhand houdt zij een rozenkrans vast.

Het onderhoud van deze kapel  werd gedaan door mevr. Pisters en de heer P. Schepers.

In het voorjaar van 2006 heeft de kapel een grote opknapbeurt ondergaan, zowel binnen als buiten. Buiten het poets- en klein onderhoudswerk dat wordt verricht door de dames Brouns en Strijkers, is de kapel van binnen opnieuw gewit en geschilderd door Jan Brouns en heeft de 84-jarige Willie Claassen de bloemenslingers op de muur aangebracht. Tevens heeft hij het licht gehavende Mariabeeld en de beide kinderbeeldjes weer mooi opgefrist. De 2 kinderbeeldjes die het Mariabeeld flankeren zijn de neefjes Jesus en Johannes. Beiden zitten in een slapende houding en worden de slaapkopjes genoemd. De renovatie aan de buitenzijde van de kapel, die hoognodig was, is verricht door Lei van Mulken, lid van de Werkgroep Kleine Monumenten Stein.

s18 1